Provozní řád

1. Informace o dětské skupině

Ve školním roce 2023/2024 dětská skupina pracuje podle vlastního plánu výchovy a péče s názvem „Projdeme rok se zvířátky“.

Hlavním cílem tohoto programu je všestranný a maximální rozvoj každého dítěte s přihlédnutím k jeho věkovým a individuálním zvláštnostem. Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, rozvoj samostatného rozhodování a volby dítěte a přijímání odpovědnosti za ně.

Služby péče o dítě v dětské skupině jsou částečně zpoplatněny – viz záložka Ceník.

2. Přijímání a docházka dítěte do dětské skupiny

Do dětské skupiny přijímáme děti od dovršení věku dvou let. Předpokladem k úspěšnému přijetí dítěte do DS je řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte – přihláška dítěte k zápisu do DS, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte do DS, kterou zájemcům osobně vydá ředitelka organizace či pečující osoba v DS, popř. je ke stažení na záložce dokumenty. Další závazné dokumenty jsou umístěny na webových stránkách organizace. Po řádně vyplněné a odevzdané přihlášce včetně příloh rozhodne ředitelka organizace o přijetí či nepřijetí dítěte do DS. V případě rozhodnutí ředitelky organizace o přijetí dítěte do DS je následně podepsána s rodiči smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Při nástupu dítěte je stanovena tříměsíční zkušební doba pro adaptaci dítěte.

 1. Rodiče jsou povinni doprovázet děti osobně do DS, kde je předají pečující osobě. Při předání je nezbytné podat aktuální informaci o zdravotním stavu dítěte.
 2. Rodiče nesou zodpovědnost za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí při pobytu v DS. Vzhledem k věku je nutné zajisti náhradní oblečení – dle seznamu věcí k docházce do dětské skupiny.
 3. Rodiče rovněž zodpovídají za věci a předměty, které si dítě přinese do DS – hračky, šperky apod.
 4. Je nepřípustné, aby děti do DS docházely bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Rodič dítěte může pověřit třetí osobu k doprovodu dítěte do/z DS, tuto skutečnost je ale nutné dopředu oznámit pracovníkům DS a/nebo ředitelce organizace. Osobě rodičem neuvedené v evidenčním listu dítěte nebude dítě vydáno.
 5. Převzetí dítěte ze strany DS k celodennímu a dopolednímu pobytu v DS je možné v době od 6.30 hod. do 8.30 hod.
 6. Odpolední od 12.30 hod. do 13.00 hod.
 7. Za bezpečnost dítěte přebírají pracovníci DS zodpovědnost od doby převzetí dítěte od rodičů nebo osoby jimi pověřené do doby jeho předání zpět.
 8. Rodič nesmí nechat dítě v šatně samotné, aniž by na tuto skutečnost upozornil pečující osobu.
 9. Do DS nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zánětlivou rýmou, zvracením, průjmem, zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním. V případě, že dítě v DS onemocní, jsou rodiče ihned informováni a jsou povinni dítě vyzvednout.
 10. Je-li podezření na infekční onemocnění (např. neštovice), dítě je izolováno od ostatních dětí do samostatné místnosti.
 11. Potvrzení o zdravotním stavu a řádném očkování musí rodič předložit společně s žádostí o přijetí dítěte.
 12. Rodič je povinen nahlásit pracovníkům DS jakékoliv změny v evidenci dítěte, a to zejména údaje o zdravotní pojišťovně, telefonních číslech do zaměstnání a domů.
 13. Nepřítomnost dítěte v DS je nutné oznámit 24 hodin předem (telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailu).
 14. Příchod a přebírání dítěte do krátkodobého programu a hodinového hlídání probíhá v předem smluvených termínech. Rodič je povinen dítě do krátkodobého programu nebo hodinového hlídání nahlásit vždy nejpozději 1 den předem, pokud není rozsah a rozvrh docházky sjednán při nástupu do DS jinak.
 15. Z dopoledního programu DS je rodič povinen vyzvednout dítě nejpozději do 13.00 hod.
 16. Z celodenního programu DS je možné dítě vyzvednout od 15.00 hod., nejpozději však do 17.00 hod.

3. Režim dne v dětské skupině

06:30 – 08:30
příchod dětí do skupiny, spontánní hry a činnosti
08:30 – 08:45
setkání na elipse, komunitní kruh
08:45 – 09:30
individuální práce s Montessori materiálem a pomůckami
09:30 – 10:00
svačina
10:00 – 11:15
pobyt venku
11:15 – 12:00
oběd
12:00 – 12:15
hygiena
12:15 – 13:15
individuální činnosti, odchody dětí domů
12:30 – 14:00
zdravotní odpočinek, spánek dle individuální potřeby
14:00 – 14:15
hygiena, svačina
14:15 – 15:00
spontánní hry a činnosti
15:00 – 17:00
pobyt na zahradě, závěrečné setkání na elipse, spontánní hry a činnosti, odchody dětí domů

4. Režimové požadavky

 1. Nástup dětí do DS – děti se scházejí od 6.30 hod. nebo dle domluvy. Budova DS se z bezpečnostních důvodů uzamyká v 8.30 hod. Pozdější příchody se po předchozí domluvě s pečující osobou ohlašují zvoněním na zvonek s označením „Domusáček“.
 2. Řízené aktivity – několikrát během dne se střídají v odpovídajícím poměru s činnostmi spontánními.
 3. Pohybové aktivity – jsou zařazovány opět několikrát během dne, například formou pohybových chvilek, při pobytu venku (viz Režim dne), jako doplněk dlouhodobějších statických činností apod.
 4. Pobyt venku – doba pobytu venku je denně přizpůsobována danému typu počasí, rovněž přihlížíme k individuálnímu zdravotnímu stavu dětí. S dětmi využíváme zahradu s travnatým povrchem, vycházky do města, jeho okolí, do přírody. K dispozici máme jedno ohraničené pískoviště, ve kterém je pravidelně 1x ročně vyměňován písek (viz Provozní řád školní zahrady).
 5. Otužování – při otužování zohledňujeme individuální zdravotní stav jednotlivců. Praktikujeme otužování vzduchem – pobyt venku přizpůsobený vhodným oděvem a obuví, v letních měsících např. i otužování vodou (zahradní sprchou). Místnosti DS pravidelně větráme, udržujeme stálou teplotu 20–22 °C regulací topení. Ve třídě je k dispozici nástěnný teploměr.
 6. Zdravotní odpočinek, spánek – denně po obědě a výkonu osobní hygieny (použití WC, mytí, čištění zubů, převlékání do pyžam), od 12.30 hod. do 14.00 hod. odpočinek při pohádce, relaxace, spánek.
 7. Lehátka jsou v ložnici na stálých místech s lůžkovinami, které denně větráme, pyžama děti ukládají volně na lehátka.

5. Stravování

DS Domusáček zajišťuje stravování dětí i zaměstnanců DS. Pro účely stravování je vyčleněna kuchyň, která slouží jako výdejna. Děti se stravují společně se zaměstnanci v prostorách k tomu určených. Pro děti je připravována strava v souladu se zásadami zdravé výživy s ohledem na věk dítěte a po celou dobu pobytu dítěte v dětském zařízení je dodržován pitný režim. V případě individuálního stravování si rodič přináší stravu pro své dítě.

Ranní a odpolední svačiny si děti berou samy, odnášejí použité nádobí na určené místo, mladším dětem jídlo i nápoje podává pečující osoba.

Doba podávání stravy:

Ranní svačina
9:30 – 10:00
Oběd
11:15 – 12:00
Odpolední svačina
14:00 – 14:15

Pitný režim
Nápoje dětem dodáváme pravidelně po celý den i mimo stravování, druhy nápojů jsou různě obměňovány, v případě zvýšené spotřeby i doplňovány (různé druhy čajů, minerální vody, ovocné šťávy, mléko, kakao, vitaminové nápoje atd.). Ve třídě je na viditelném a dostupném místě stolek nebo skříňka, na nichž je tác s nádobami na pití. Nádoby na pití jsou pravidelně umývány ve výdejně. Děti mají možnost pít kdykoliv během dne, v určitých intervalech svolává všechny děti pečující osoba (např. před pobytem venku, po pohybových hrách atd.). Starší děti se mohou obsluhovat i samy naléváním nápoje z konvice, mladším pomáhá pečující osoba. Pitný režim je dodržován i při pobytu dětí venku.

6. Prázdninový provoz

 1. DS je v průběhu letních prázdnin uzavřená 3 týdny, konkrétní termín je stanoven po konzultaci s rodiči dětí.
 2. Ve dnech státního volna je DS uzavřená.

7. Druhy služeb

 1. Celodenní provoz zahrnuje kompletní celodenní docházku včetně pitného režimu.
 2. Částka školného je splatná vždy do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci využívaných služeb.
 3. Nebude-li zaplaceno školné do týdne od data splatnosti, může být dítě vyloučeno z programu DS a částka bude vymáhána.
 4. Platba se provádí na základě platebních údajů poskytnutých DS.
 5. Ceny jsou uvedeny v ceníku služeb, který je nedílnou součástí smlouvy.
 6. Stravné se platí zvlášť. Vzhledem k nízkému a pohyblivému počtu dětí v DS je pro děti zajištěna svačina (ovoce, zelenina, chléb, nápoje) ze strany DS. Větší jídlo ve formě oběda si zajišťují rodiče nebo je zajištěno poskytovatelem. Vždy je možné připravené jídlo ohřát.

8. Hygienické požadavky a vybavenost DS

 1. DS splňuje všechny hygienické normy a zákonné podmínky provozu zařízení pro děti předškolního věku.
 2. Veškeré vybavení je bezpečné a optimalizované pro věkovou kategorii dětí, které budou zařízení využívat. Prostory jsou pravidelně uklízeny a větrány.

9. Vybavení pro nástup do DS

 1. Rodiče jsou povinni své dítě před nástupem do DS náležitě vybavit:
  • kvalitní domácí obuv, přezůvky s pevnou patou apod. (pantofle či žabky nejsou vhodné) – bačkorky, holínky,
  • pohodlné sportovní oblečení na ven + pláštěnka (např. tepláčky, legínky, trička, sukýnky, šatičky…),
  • oblečení do třídy dle uvážení + náhradní oblečení na převlečení (především spodní prádlo, tepláčky…),
  • pyžamo,
  • kartáček na zuby s označením, zubní pastu, hřeben,
  • léky (pokud je dítě pravidelně užívá), pleny (pokud je dítě nosí), čisticí ubrousky, popř. krém na opalování pro pobyt venku apod.
 2. Všechny věci musí být čitelně označeny jménem dítěte.

10. Způsob nakládání s prádlem

Lůžkoviny jsou převlékány pravidelně každých 14 dní (dle potřeby i častěji), výměna pyžam 1x týdně. Prádlo je ukládáno v DS do uzavřených skříní, košíčku se jménem dítěte. Pyžama mají děti vlastní.

11. Rodiče mají právo

 1. Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 2. Po dohodě s pečující osobou být přítomni výchovným činnostem ve třídě, zejména v době adaptace dítěte.
 3. Konzultovat rozvojové, výchovné i jiné problémy svého dítěte s pečující osobou DS nebo ředitelkou organizace či dalším odborníkem v rámci organizace v návazných službách.
 4. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení plánu výchovy a péče DS.
 5. Projevit jakékoliv připomínky k provozu DS, pečující osobě, nebo ředitelce organizace.
 6. Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených v řádu DS.

12. Dítě má právo

 1. Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit).
 2. Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 3. Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…).
 4. Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…).
 5. Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem…).
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

13. Práva a povinnosti průvodkyň

 1. Pečující osoby mají právo nepřijmout dítě, které je nachlazené, má teplotu nebo jinak nemocné, v zájmu zdraví ostatních.
 2. Pečující osoby mohou požadovat od rodičů lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s návratem dítěte do kolektivu.
 3. Pečující osoby ve spolupráci s vedením DS rozhodují o formách, metodách a postupech vzdělávání, které vedou k naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školky.

14. Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění.
 2. Osobní údaje jsou používány pouze pro potřeby DS a nejsou postupovány třetím osobám.
 3. Fotografie pořízené v rámci denních aktivit dětí jsou využívány pouze ke zveřejnění na facebookové stránce DS (v uzavřené rodičovské skupině).

Provozní řád dětské skupiny DOMUSÁČEK je platný od 1. 1. 2022.

Mgr. Bc. Romana Svobodová
Ředitelka DS Domusáček

Michaela Chaloupecká
Vedoucí DS Domusáček

Přílohy

Napište nám

Budeme rádi za Vaše vzkazy a odpovíme na Vaše dotazy.

Děkujeme za zprávu. Budeme Vás kontaktovat co nevidět.